Na temelju članka 13.  Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14 i 70/17) i članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Skupština PLANINARSKOG DRUŠTVA „NAD VRHOM“ ZAGREB (u daljnjem tekstu: Skupština)  na svojoj osnivačkoj sjednici 2. veljače 2018. godine, donosi:

S T A T U T

PLANINARSKOG DRUŠTVA „NAD VRHOM“ ZAGREB

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

 

Članak 2.

Naziv Društva je: PLANINARSKO DRUŠTVO „NAD VRHOM“  ZAGREB.

Skraćeni naziv Društva: PD NAD VRHOM ZAGREB.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese Društva donosi Upravni odbor Društva.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Planinarsko društvo „Nad vrhom“ Zagreb  (u daljnem tekstu: Društvo) dragovoljna je, samostalna interesna i izvanstranačka udruga ljubitelja planina i planinske prirode te vještina i oblika zdravog življenja u skladu s prirodom.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

 

Članak 4.

Djelovanje Društva je javno.

Radi popularizacije planinarstva Društvo o svojim programima i aktivnostima obavješćuje javnost u sredstvima javnog priopćavanja, internetom, u oglasnim ormarićima, na oglasnim pločama i predavanjima.

 

Članak 5.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika promjera 3 cm sa znakom Hrvatskog planinarskog saveza u sredini i upisanim tekstom uz rub: Planinarsko društvo „Nad vrhom“  Zagreb.

Društvo također upotrebljava identičan pečat promjera 20 mm.

 

Članak 6.

Društvo predstavlja i zastupa predsjednik Društva.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

 

Članak 7.

Društvo djeluje sukladno načelima javnosti, kolegijalnosti, informiranosti, odgovornosti, reizbornosti  i demokratskog odlučivanja.

 

 1. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI

 

Članak 8.

Ciljevi Društva su:

 • razvijanje i obogaćivanje kulture planinarenja te aktivnog boravka u prirodi;
 • razvijanje svih vrsta planinarske djelatnosti;
 • unapređenje zaštite okoliša i
 • podizanje svijesti o vrijednostima prirodne i kulturne baštine.

 

Sukladno ciljevima,  Društvo djeluje na području sporta te zaštite okoliša i prirode.

 

Djelatnosti Društva su:

 • organiziranje i vođenje planinarskih izleta svih vrsta, sukladno posebnim propisima;
 • organizirane izlete i događanja oplemeniti s upoznavanjem raznih vještina i teorija zdravog življenja u skladu s prirodom;
 • organiziranje predavanja i ostalih događanja s planinarskom tematikom;
 • izdavanje publikacija s područja djelatnosti Društva sukladno zakonu;
 • organiziranje kulturnih manifestacija radi poticanja umjetničkog stvaralaštva s temama vezanim uz prirodu i planinarstvo;
 • suradnja s nadležnim stručnim ustanovama u očuvanju prirode, osobito planinske flore i faune organiziranjem raznih akcija i tematskih radionica u planinama;
 • stručno osposobljavanje članstva putem organiziranih tečajeva, planinarskih škola te drugih oblika obrazovanja u planinarstvu.

          

 

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU

 

Članak 9.

Članom Društva mogu postati svi građani Republike Hrvatske te strani državljani.          

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članstvo se dokazuje planinarskom iskaznicom i plaćenom članarinom za tekuću godinu.

 

Članom Društva postaje se dragovoljnim upisom u popis članova te prihvaćanjem odredbi Statuta Društva. Popis članova vodi Tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o imenu i prezimenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 10.

Svaki član ima pravo:

aktivno sudjelovati u radu Društva te koristiti povlastice vezane uz članstvo u planinarskoj udruzi.

Članovi sudjeluju u donošenju odluka, mogu birati i biti birani u tijela Društva.

 

Članak 11.

Obveze i odgovornosti članova Društva su:

 • redovito plaćati članarinu;
 • izvršavati preuzete obveze;
 • čuvati materijalna dobra Društva;
 • držati se pravila i normi Društva i
 • čuvati ugled Društva.

 

Visinu članarine određuje Upravni odbor Društva.

 

Članak 12.

Članstvo u Društvu prestaje:

– dragovoljnim istupanjem,

– isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta, po odluci Suda časti Društva        i

– neplaćanjem članarine.

 

Članstvo prestaje bez posebne odluke ukoliko do 31. prosinca tekuće godine član ne plati članarinu za tu godinu.

 

Članak 13.

Društvo se može udruživati u saveze ili zajednice udruga te u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju ili istupanju donosi Skupština Društva na prijedlog Upravnog odbora Društva.

 

 1. TIJELA DRUŠTVA

Članak 14.

Tijela Društva su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Sud časti
 5. Predsjednik
 6. Dopredsjednik
 7. Tajnik
 8. Blagajnik

 

SKUPŠTINA

 

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo Društva.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Društva.

Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izvanredne i izborne.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje.

Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi.

Izborna sjednica Skupštine održava se svake četvrte godine, u terminu redovne sjednice Skupštine.

 

Članak 16.

Redovnu i izbornu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva najmanje osam dana prije ugovorenog dana održavanja. U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Izvanrednu sjednicu Skupštine obavezan je sazvati predsjednik Društva kada to pismeno zatraži najmanje jedna trećina članova Društva ili na osnovu inicijative Upravnog ili Nadzornog odbora Društva.

Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik Društva obavezan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine prema predloženom dnevnom redu o roku od petnaest (15) dana od dana primitka pisanog zahtjeva. Ako predsjednik Društva ne organizira sjednicu Skupštine na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili jedne trećine redovnih i počasnih članova Društva, sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj. Predlagatelj određuje dnevni red te datum i mjesto održavanja sjednice.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva minimalno jedna trećina članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 17.

Radom sjednice Skupštine upravlja radno predsjedništvo od tri člana, koje bira Skupština, na početku sjednice, javnim glasovanjem između prisutnih članova.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.

 

Članak 18.

Skupština pravovaljane odluke donosi ako je prisutna natpolovična većina članova Skupštine.

Ako u ugovoreno vrijeme početka sjednice nije prisutna natpolovična većina članova, početak sjednice odgađa se za 15 minuta. Nakon 15 minuta čekanja Skupština počinje se s radom i pravovaljano odlučuje bez obzira koliko je članova prisutno.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Glasovanje na sjednici Skupštine je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

 

Članak 19.

Skupština:

 • utvrđuje politiku Društva i određuje glavne smjernice za rad Društva;
 • donosi Statut Društva, njegove izmjene i dopune te druge akte bitne za funkcioniranje Društva;
 • usvaja izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu;
 • utvrđuje program rada i financijski plan za tekuću godinu;
 • raspravlja i zaključuje o izvješćima Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Suda časti i sekcija;
 • bira i razrješava predsjednika i tajnika Društva, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva;
 • odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva;
 • osniva i ukida sekcije Društva;
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva;
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu;
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 20.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva, koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

Upravni odbor Društva sačinjavaju: predsjednik, dopredsjednik, tajnik i blagajnik.

Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik Društva. Dopredsjednik Upravnog odbora ujedno je i dopredsjednik Društva.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu biti ponovno birani.

 

Članak 21.

Upravni odbor obavlja izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine;
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva;
 • priprema prijedlog godišnjeg financijskog plana Društva;
 • odlučuje o korištenju sredstava Društva;
 • upravlja imovinom Društva;
 • utvrđuje prijedlog statuta Društva;
 • donosi opće akte – pravilnike, poslovnike i drugo;
 • predlaže Skupštini osnivanje i ukidanje sekcija;
 • daje suglasnost na pravilnike sekcija;
 • potvrđuje izbor pročelnika sekcija;
 • osniva odsjeke, grupe, klubove i komisije prema potrebi;
 • imenuje dopredsjednika Društva između svojih članova;
 • vodi financijsko i materijalno poslovanje;
 • utvrđuje visinu članarine za tekuću godinu;
 • razmatra godišnja izvješća sekcija;
 • utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade;
 • podnosi izvješće o svom radu Skupštini.
 • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 22.

Upravni odbor se konstituira na prvoj sjednici, a najkasnije u roku od četrnaest (14) dana nakon održane Skupštine Društva.

 

Članak 23.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska ili mailom.

Upravni odbor pravovaljane odluke donosi ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Rad Upravnog odbora zasniva se na Pravilniku o radu Upravnog odbora.

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 24.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koji se biraju na četiri (4) godine i na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

Na konstitutirajućoj sjednici članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Članovi Nadzornog odbora odlučuju većinom glasova ukupnog broja članova.

Član Nadzornog odbora ne smije istovremeno biti i član Upravnog odbora, Suda časti te član tijela sekcija.

 

Članak 25.

Nadzorni odbor nadzire financijsko i materijalno poslovanje Društva, primjenu Statuta i drugih akata.

Nadzorni odbor o svojim nalazima i mišljenjima redovito izvještava Upravni odbor.

Ako utvrdi nepravilnosti u radu, Nadzorni odbor poziva Upravni odbor na otklanjanje uočenih nepravilnosti. Ako Upravni odbor ne otkloni uočene nepravilnosti, Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima. Nadzorni odbor podnosi izvješća o svojem radu Skupštini Društva.

Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni odbor radi po Pravilniku o radu Nadzornog odbora.

 

SUD ČASTI

 

Članak 26.

Sud časti ima tri (3) člana koji se biraju na četiri (4) godine i na tu dužnost mogu biti ponovno birani.

Na konstitutirajućoj sjednici članovi Suda časti između sebe biraju predsjednika.

Članovi Suda časti odlučuju većinom glasova ukupnog broja članova.

Član Suda časti ne smije istovremeno biti i član Upravnog odbora, Nadzornog odbora te član tijela sekcija.

Sud časti radi po Pravilniku o radu Suda časti.

 

Članak 27.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima Društva.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka mogu podnijeti Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje jedna petina članova Skupštine Društva.

U stegovnom postupku mogu se izreći ove mjere: opomena, javna opomena i isključenje iz Društva.

O svojim odlukama Sud časti u pisanom obliku obavještava Upravni i Nadzorni odbor.

 

Članak 28.

Protiv odluke Suda časti može se podnijeti žalba putem Upravnog odbora Skupštini u roku od petnaest (15) dana, računajući od dana dostave odluke.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od devedeset (90) dana.

Odluka Skupštine je konačna.

 

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

 

Članak 29.

Predsjednik Društva predstavlja i zastupa Društvo pred trećim osobama.

Predsjednik Društva:

 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • brine da rad Društva bude u skladu sa zakonima te Statutom i drugim aktima Društva,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Društva,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Udruge.

Predsjednik Društva za svoj je rad odgovoran Skupštini Društva.

 

Članak 30.

Kandidate za predsjednika Društva predlaže Upravni odbor Društva uz pisano obrazloženje.

Predsjednika bira Skupština na mandat od četiri (4) godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Predsjednik Društva može biti razriješen dužnosti prije kraja mandata, i to:

 • na vlastiti zahtjev;
 • ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima;
 • ako ne izvršava odluke Skupštine ili postupa protivno tim odlukama;
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA

 

Članak 31.

Dopredsjednika Društva bira Upravni odbor Društva između svojih članova, na mandat od četiri (4) godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.

Dopredsjednik Društva ujedno je i dopredsjednik Upravnog Odbora Društva.

Dopredsjednik Društva, u slučaju odsutnosti predsjednika, obavlja dužnosti predsjednika Društva.

Dopredsjednik Društva je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru Društva.

 

Dopredsjednik Društva može biti razriješen dužnosti prije kraja mandata, i to:

 • na vlastiti zahtjev;
 • ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima;
 • ako ne izvršava odluke Skupštine ili postupa protivno tim odlukama;
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju dopredsjednika donosi Upravni odbor Društva većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora Društva.

 

TAJNIK DRUŠTVA

 

Članak 32.

Tajnik Društva:

 • pomaže u radu predsjedniku;
 • vodi popis članova;
 • brine se o izvršavanju odluka i zaključaka tijela Društva;
 • brine se o administrativnim poslovima Društva;
 • priprema materijale za sjednice Upravnog odbora i Skupštine Društva i
 • sudjeluje i u svim drugim poslovima prema potrebi.

 

Članak 33.

Tajnika Društva bira Skupština na mandat od četiri (4) godine i na tu dužnost može biti ponovno biran.

Kandidate za tajnika predlaže Upravni odbor Društva.

Za svoj rad tajnik odgovara Upravnom odboru i Skupšini Društva.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.

 • na vlastiti zahtjev;
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni;
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju tajnika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

BLAGAJNIK DRUŠTVA

 

Članak 34.

Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi stanje blagajne,
 • priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće,
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijed plaćanja računa,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i
 • u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

 

Blagajnika bira Skupština Društva na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Za svoj rad blagajnik je odgovoran Upravnom odboru Društva.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev:
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene;
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Odluku o razrješenju blagajnika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

LIKVIDATOR

 

Članak 35.

         Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

         Likvidator ne mora biti član Društva.

         Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

 1. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 36.

Radi planskog i organiziranog ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, Društvo svoje članove može organizirati kao sekcije i odsjeke.

Sekcije i odsjeci se ne registriraju posebno jer nemaju pravnu osobnost, a njihova djelatnost regulirana je Pravilnicima koje odobrava Skupština Društva.

Novi unutarnji ustrojstveni oblici djelovanja mogu se osnivati na poticaj najmanje pet punoljetnih i poslovno sposobnih članova Društva te ih odobri Skupština Društva.

Na čelu ovakve organizacijske jedinice je pročelnik.

 

 1. PRIZNANJA I NAGRADE

 

Članak 37.

Društvo može svojim članovima dodijeliti priznanja i nagrade za izuzetne zasluge u razvoju i promicanju Društva.

Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada detaljnije se opisuju načini dodjele priznanja i nagrada.

Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Upravni odbor Društva na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja i nagrada.

 

VII. IMOVINA DRUŠTVA

 

Članak 38.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 39.

Imovinom Društva upravlja i raspolaže Upravni odbor Društva u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju te prema financijskom planu kojeg je donijela Skupština Društva

Predsjednik Društva, sukladno odlukama tijela Društva, ima nalogodavno pravo raspolaganja postojećim sredstvima.

Društvo može stjecati i otuđivati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Odluke o tome, na prijedlog Upravnog odbora Društva, donosi Skupštinu Društva.

 

Članak 40.

U slučaju prestanka postojanja Društva, preostalu imovinu stječe udruga, zaklada ili ustanova s istim ili sličnim ciljevima, na osnovi odluke Skupštine.

 

VIII. PRESTANAK RADA DRUŠTVA

 

Članak 41.

Društvo prestaje s radom kada o tome odluku donese Skupština Društva i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.

Skupština odluku o prestanku postojanja Društva donosi dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Društva.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

 

Članak 42.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Upravni odbor Društva. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

Statut je temeljni opći akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

 

Članak 44.

Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu utvrđena Statutom, a zahtijevaju podobniju razradu biti će uređena općim aktima koje donose Skupština i Predsjednik Društva.

 

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                           Predsjednik PD NAD VRHOM ZAGREB

                                                                                     Zdravko Bartolić